Orgulje

Orgulje u našoj crkvi jedne su od rijetkih veli­kih koncertnih mehaničkih orgulja u Zagrebu. Postavljene su u stude­nom 2001. godine, a djelo su po­znatog graditelja Wolfganga Juliusa Brauna. Nakon onih u Katedra­li, te su orgulje najvrijednije u Zagrebu. Prema riječima bivšeg župnika Zvonimira Sekelja: "Stare orgulje su bile male, a ka­ko naša župa ima bogatu i dugogo­dišnju glazbenu tradiciju, odlučili smo uložiti novac u poseban ins­trument. Projektirane su u skladu s površinom i prostorom naše crkve. Izrada u majstorovoj radio­nici trajala je oko godinu dana, a samo postavljanje oko šest mjese­ci." Orgulje su smještene u tri ormara (dva velika i jedan manji) i građene teh­nikom gradnje instrumenata iz doba baroka. Djeluju impre­sivno zbog veličine orma­ra, te baroknih ukrasa i re­zbarija na njima. Imaju tri manuala (reda tipki) i 40 zvučnih registara. Zvuk nastaje mehanič­kim putem, što znači da se priti­skom na tipku pokreće sustav drvenih letvica koje otvaraju regi­star i stvaraju struju zraka.